Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

1.    Definice
Osobní údaj: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce:   

Milena Huňáčková
IČ:65304870
se sídlem: 
Brno Jarní 7  PSČ: 61400

 

Účastník: fyzická osoba, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od správce zboží a služby.

2.    Účely zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, který je nezbytný pro následující účely:
 • plnění povinností, které vyplývají z uzavřených smluv, případně jiného závazku (vč. jednání o uzavření smlouvy) a poskytování služeb;
 • plnění povinností, které ukládají zvláštní právní předpisy (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.);
 • zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;
 • marketingové a obchodní nabídky služeb správce (zejména zasílání obchodních nabídek produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení třetími stranami)
 • vyhodnocování a zkvalitňování poskytovaných služeb.

3.    Informace o zpracování osobních údajů:

Jedná o svobodné a dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Pokud účastník neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se správcem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu správce.
Účastník je povinen správci poskytnout pouze přesné a správné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný účastník. Správce za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
Správce je oprávněn předat osobní údaje účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: doručení, přeprava, montáž, právní a účetní služby, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka.

4.    Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který umožňuje osobní údaje zpracovávat, a dále po dobu, po kterou je správce povinen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou účastník ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování a nebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

5.    Právní rámec zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje jsou zpracovávány zejména v souladu s následujícími právními předpisy:
 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

6.    Práva účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem.


Účastník má právo uplatnit následující práva:

 • na přístup k jeho osobním údajům;
 • na opravu poskytnutých osobních údajů;
 • na výmaz poskytnutých osobních údajů;
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů na jiného správce
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Účastník může svá práva uplatnit žádostí na adrese sídla správce.
V případě, že by se účastník domníval, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
•    požádat správce o vysvětlení, a to písemně na adresu sídla;
•    vznést námitku proti zpracování a požadovat písemně na adresu sídla, aby správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Správce o námitce rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30-ti dní od obdržení žádosti, a informuje účastníka. Nevyhoví-li správce námitce, má účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

VytisknoutE-mail